فهرست

استاد بولت STUD-Bolt

استد بولت

استاد بولت از انواع بولت ها هستند که در هر دو سر دارای دنده بوده که می توان به آن مهره متصل کرد. از این نوع بولت ها در صنایع مختلف نفت گاز و پتروشیمی استفاده می شوند.