فهرست

مهره

مهره

 مهره ها، یکی از انواع اتصال دهنده های فلزی با فضای داخلی مشخص می باشد؛ که با استفاده از پیچ یا میله برای ایمن ساختن قطعات مورد استفاده قرار می گیرد. مهره ها اندازه و انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها با هدف خاصی طراحی و تولید شده اند. برخی از مهره ها بدون ابزار خاصی قابل استفاده می باشند و برخی دیگر از آنها ممکن است برای جلوگیری از شل شدن پیچ ها مدل خاصی داشته باشند.

بیشتر مهره ها با نیروی چرخشی در اطراف پیچ سفت و محکم می شوند، شاید بعضی از مهره ها فشاری باشند. نحوه چفت و بست کردن مهره ها چندان مهم نیست، زیرا آنها اجزای سازنده را با خاصیت مکانیکی در کنار هم نگه می دارد. این ویژگی مکانیکی از اصطکاک پیچ و مهره ها در برابر یکدیگر که از کشش جزئی پیچ به دلیل مقاومت فشرده سازی قطعات بهم چسبیده تشکیل می شود. ممکن است اندکی تغییرات الاستیکی قطعات در کنار هم مشاهده شود.

انواع مهره ها