فهرست

مهره میلیمتر

مهره میلیمتر

مهره ها طبق استانداردهای مختلفی ساخته میشوند؛ که البته این استاندارها نشان دهنده نوع دنده ریز و درشت، متریک و غیر متریک و همچنین گوشت و ضخامت مهره ها، پوشش سطحی و متریال آنها می باشد. معروف ترین استانداردهای مهره ها در اتصال پیج شش گوش DIN934  و در اتصال بولت ها استاندارد ASTM A194 می باشد.