فهرست

پیچ تراورس

پیچ تراورس

پیچ تراورس بتنی، شکل مخصوصی دارد که برای اتصال پابند ریل به اسلب بتنی کاربرد دارد و جزو اتصالات خطوط ریلی می باشد. پیچ های تولیدی مطابق با استاندارد UIC 864-1 هستند و برای متصل کردن ریل به تراورس بتنی، مورد استفاده قرار می گیرند.