فهرست

مهره برنجی

مهره برنجی

مهره های اینچی از انواع مهره ها هستند که با توجه به متریال استفده شده برای تولید آنها که از جنس آلیاژ برنج است از سایر مهره ها تفکیک می شوند.

مهره برنجی