فهرست

پیچ و مهره دنده کبریتی

مهره دنده کبریتی

پیچ دنده کبریتی

پیچ های دنده کبریتی از انواع پیچ های حرکتی هستند که به مهره برای حرکت خطی در حرکت های دورانی خود کمک می کند. از این نوع پیچ ها در ابعاد مختلف در ابزار آلات و دستگاه های بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می دهند.

مهره دنده کبریتی