فهرست

مهره اینچی

مهره اینچی

مهره های اینچی از انواع مهره های متریک هستند که با توجه به ابعاد آنها که بر اساس مقیاس اندازه گیری آنها که اینچ است از سایر مهره ها تفکیک می شوند.